MALI I GËRMISË

Kohëzgjatja e Ecjes: 6-7 orë

Gjatësia e Shtegut: Reth 20 km

Kërkesa: Përgatitje për ecje të lehtë, por mjaft të gjatë; ushqim të zakonshëm dhe ujë.