LIQENI I BADOVCIT-JANJEVË

Vendndodhja: Vargmali i Koznicës

Tereni: T1, i lehtë, rekreativ dhe me karakter rural/malor

Kohëzgjatja e Ecjes: 5-6 orë

Gjatësia e Shtegut: Gjithsej 14 km (e përafërt).