BJESHKËT E KAQANOLLIT DHE MAJA E BAJRAKUT

Lartësia Max: 1790 m/lmd

Vendndodhja: Bjeshkët e Kaqanollit dhe Bajgorës (K.Podujevë dhe K.Mitrovicë)

Tereni: T1-T2. Shteg i dukshëm-livadhor, me ngjitje dhe zbritje graduale

Kohëzgjatja e Ecjes: 7-8 orë

Gjatësia e Shtegut: Gjithsej 19 km.